04/10/2024

Nabór na rezydencje literackie w Gdańsku otwarty!


Instytut Kultury Miejskiej ogłasza nabór do programu gdańskich rezydencji literackich, skierowanych do tłumaczy i tłumaczek z Polski, autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, a także badaczy i badaczek kultury. W naborze, który trwa do 5 maja, wyłonionych zostanie siedmioro rezydentów i rezydentek na pobyty w Gdańsku. Program Rezydencji Literackich realizowany jest w ramach współpracy z Krakowem (Krakowskim Biurem Festiwalowym) i Warszawą (Staromiejskim Domem Kultury) oraz Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.

Rezydenci korzystający z programu otrzymują do dyspozycji mieszkanie w Gdańsku, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium w wysokości do 4400 zł brutto miesięcznie. Goście i gościnie zostają także włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia w mieście kilku tygodni na pracy twórczej oraz szansę poznania lokalnego środowiska artystycznego. Spośród nadesłanych zgłoszeń rezydentów wyłania komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Instytutu Kultury Miejskiej, Stowarzyszenia Unia Literacka i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Rezydencje dla autorek i autorów (Polska, Ukraina, Białoruś) 

Nabór jest skierowany do autorów i autorek z Polski, Białorusi i Ukrainy, którzy:

– wydali (drukiem) co najmniej jedną książkę lub tom poetycki,

– pracują aktualnie nad projektem literackim,

Rezydencja dla tłumaczek i tłumaczy z Polski 

Nabór jest skierowany do tłumaczy i tłumaczek z języka obcego na język polski, którzy:

– mają w swoim dorobku co najmniej jeden wydany drukiem lub wystawiony na scenie teatralnej przekład,

– pracują aktualnie nad projektem przekładowym.

W tym roku szczególnie zachęcamy do aplikowania tłumaczy i tłumaczki przekładających poezję.

Rezydencja humanistyczna  

Swoje zaproszenie do odbycia rezydencji humanistycznej kierujemy do badaczy i badaczek kultury, którzy podejmą się pracy nad opowieścią o życiu i dziedzictwie Marii Janion, a w szczególności nad okresem spędzonym przez nią w Gdańsku. Chcielibyśmy, by powstała biografia tej niezwykłej kobiety, skupiona zarówno na opowieści o jej intelektualnych poszukiwaniach i fascynacjach, jak i na próbie dotarcia do ukrytego przez lata przed oczami ciekawskich życia prywatnego Janion, a także zrozumienia jej drogi twórczej, decyzji i wyborów.

Nabór skierowany jest do badaczy i badaczek życia i twórczości Marii Janion, którzy:

– opublikowali co najmniej dwa artykuły naukowe,

– pracują obecnie nad projektem tematycznie związanym z życiem i twórczością Marii Janion.

Czas trwania Rezydencji Literackich 2024

Rezydencje mogą trwać od 2 do 6 tygodni, rozpoczną się wraz z końcem maja i łącznie potrwają do końca roku 2024 r. Terminy zostaną uzgodnione bezpośrednio z wyłonionymi w naborze rezydentami i rezydentkami.

Jak aplikować?   

Zgłoszenie w języku polskim lub angielskim (w wyjątkowych sytuacjach – w języku białoruskim, ukraińskim lub rosyjskim) należy przesyłać do północy 5 maja 2024 r. na adres: rezydencje@ikm.gda.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:   

– wypełniony formularz,

– CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich lub prac naukowych,

– list motywacyjny z opisem koncepcji pracy na okres rezydencji (nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami),

– fragment opublikowanego dzieła (maksymalnie 8 stron A4, w języku oryginału)

Regulamin programu i formularz zgłoszeniowy dostępne są poniżej:

Regulamin programu,  Formularz zgłoszeniowy 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 maja 2024 r.

Film podsumowujący ubiegłoroczne rezydencje literackie w Gdańsku: 

Organizatorzy: Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej

Projekt finansowany z dotacji celowej Miasta Gdańska

 

_____

UKR

Набір на літературні резиденції в Ґданську відкрито

Інститут міської культури оголошує конкурс на участь у Програмі літературних резиденцій у Ґданську для письменників та перекладачів з Польщі, авторів з Білорусі й України, а також дослідників культури. За результатами конкурсу, який триватиме до 8 травня, буде відібрано сім резидентів та резиденток для перебування у Ґданську. Програма літературних резиденцій реалізується у співпраці з Краковом (Krakow Festival Office) та Варшавою (Staromiejski Dom Kultury), а також Асоціацією «Unia Literacka» та Асоціацією перекладачів літератури.

Резиденти, які беруть участь у програмі, отримують помешкання в Ґданську, матеріальну та логістичну підтримку, а також гонорар у розмірі до 4 400 злотих брутто на місяць. Вони також беруть участь у літературних акціях Інституту міської культури. Резиденції у Гданську - це можливість провести декілька творчих тижнів у місті та шанс познайомитися з місцевою мистецькою спільнотою. Резидентів обирає з-поміж кандидатів комісія, до складу якої входять представники Інституту міської культури, Асоціації "Unia Literacka" та Асоціації перекладачів літератури.

Письменницька  резиденція (Польща, Україна, Білорусь)

Це конкурс для авторів(ок)  з Польщі, Білорусі та України, які:

- опублікували (у друкованому вигляді) принаймні одну книгу або збірку віршів,

- зараз працюють над літературним проєктом,

Резиденція для перекладачок та перекладачів з Польщі

Конкурс розрахований на письмових та усних перекладачів з іноземної мови на польську, які:

- мають принаймні один переклад, опублікований у пресі або поставлений на театральній сцені,

- зараз працюють над перекладацьким проєктом.

Цього року особливо заохочуються до участі перекладачі та перекладачки поезії.

Резиденція для дослідників у галузі гуманістики  

Запрошуємо науковців і дослідників культури, які працюватимуть над історією життя та спадщини Марії Яніон, зокрема над періодом її перебування у Ґданську. Ми хотіли б, щоб з’явилася біографія цієї непересічної жінки, зосереджена як на історії її інтелектуальних пошуків і захоплень, так і на спробі доторкнутися до приватного життя Яніон, роками прихованого від очей допитливих, а також зрозуміти її творчий шлях, рішення і вибір.

Конкурс орієнтований на дослідників життя і творчості Марії Яніон, які:

- опублікували як мінімум дві наукові статті,

- зараз працюють над проектом, тематично пов'язаним з життям і творчістю Марії Яніон.

Тривалість Літературної резиденції 2024

Резиденції тривають від 2 до 6 тижнів, розпочнуться наприкінці травня і загалом триватимуть до кінця 2024 року. Дати узгоджуватимуться безпосередньо з резидентами та резидентками, відібраними у конкурсі.

Як подати заявку?

Заявки польською або англійською мовою (у виняткових випадках білоруською, українською або російською) слід надсилати до опівночі 05.05.2024 на адресу: rezydencje@ikm.gda.pl .

Заявка повинна містити:

- заповнену форму,

- Резюме зі списком опублікованих літературних творів або наукових праць,

- мотиваційний лист з описом концепції роботи на період резиденції (не більше 5000 знаків з пробілами),

- уривок опублікованої роботи (максимум 8 сторінок формату А4, мовою оригіналу)

Регламент програми та аплікаційна форма нижче:

Регламент програми, аплікаційна форма

Результати конкурсу будуть оголошені на сайті 31.05.2024.

Фільм про торішні літературні резиденції у Ґданську:

ПОСИЛАННЯ на відео

 

Організатори: Місто Ґданськ та Інститут міської культури

Проєкт фінансується коштом цільового гранту від міста Ґданськ

 

____

ENG

The Open Call for Gdańsk Literary Residencies is now active! 

The City Culture Institute announces open call for the Gdańsk Literary Residencies addressed to translators from Poland, authors from Belarus and Ukraine, as well as cultural researchers. The Open Call, active until 8 May, will select seven residents for creative stays in Gdańsk. The Literary Residencies programme is organised in cooperation with Kraków (Kraków Festival Office), Warsaw (Staromiejski Dom Kultury), the Literary Union and the Polish Literary Translators’ Association.

More detailed information on the programme can be found HERE

How to apply?

Applications in Polish or English (in exceptional cases also in Belarusian, Ukrainian or Russian) should be sent until midnight of 05.05.2024 to the address: rezydencje@ikm.gda.pl

Applications should contain:

– the completed application form,

– a CV with a list of published literary or academic works,

– a cover letter with a description of the work concept for the residency period (not longer than 5000 characters with spaces),

– an extract from a published work (no more than 8 A4 pages, in the original language).

Rules of the programme and an application form are available below:

Rules of the programme, Application form

Results of the open call will be published until 31.05.2024.

 

Organisers: the City of Gdańsk and the City Culture Institute

The project is financed by a targeted grant funded by the City of Gdańsk.